Leping

Haagise rendilepingu tingimused:

Rendihind tasutakse enne rendiperioodi algust sularahas või maksekaardiga. Kui haagis tagastatakse hiljem kokkulepitud ajast, tasub Rentnik kerghaagiste puhul iga ületatud tunni eest 3,00 €, kuid mitte rohkem kui lahtise haagise eest vastavalt 15 € ööpäevas ning kattega haagise eest kuni 17 € ööpäevas. Kõik hinnad sisaldavad käibemaksu 20%.

1. Käesolev haagise rendileping (edaspidi Leping) on sõlmitud Rendileandja ja Rentniku vahel.
2. Rentnik on kohustatud hoolitsema haagise eest heaperemehelikult.
3. Rentnik kohustub kasutama haagist isiklikult ja mitte andma kasutamiseks kolmandatele isikutele ilma Rendileandja kirjaliku nõusolekuta.
4. Rentnik on täies ulatuses vastutav haagise kompleksuse ja säilivuse eest.
5. Loodusõnnetuse, õnnetusjuhtumi, tulekahju, vandalismi, varguse ja mistahes muu juhtumi korral korvab Rentnik Rendileandjale tekkinud kahjud.
6. Mistahes juhtumi, varguse, rikke vms. korral on Rentnik kohustatud sellest viivitamatult informeerima Rendileandjat.
7. Rentniku süül tekkinud kahjude, s.h haagise varguse, vigastuste jms. lahendamisele kulunud aja eest tasub Rentnik Rendileandjale kahjutasu summas 15 € ööpäevas kerghaagiste eest. Kahjutasu arvestatakse iga remondis oldud päeva eest või kuni Rendileandjaga kokkuleppe saavutamiseni.
8. Rendileandjal on õigus rendiperioodi kestel Leping ühepoolselt lõpetada kui selgub, et Rentnik on Lepingu sõlmimisel esitanud väärinformatsiooni või eirab Lepingu tingimusi.
9. Rentnik kohustub jälgima haagise tehnilist seisukorda (järgima täpselt äratoodud tingimusi, täitma kõiki ohutusnõudeid, mis on seotud haagise ekspluatatsiooniga) ja hoolitsema haagise puhtuse eest kogu Lepingu perioodil. Kui rentnik tagastab määrdunud haagise on Rendileandjal õigus nõuda teenustasu kuni 6,00 €
10. Rendileandja ei vastuta kulutuste eest, mis võivad Rentnikul tekkida seoses haagise purunemise ja/või tehnilise rikke tõttu, juhul kui tegemist ei ole tehasepraagiga.
11. Rendipäeva kestus on 24 tundi. Rentnik kohustub haagise tagastama Lepingus toodud ajal ja kohas.
12. Haagis on ette nähtud kasutamiseks Eesti Vabariigi piires. Väljaspoole Eesti Vabariigi piiri sõit kokkuleppel ning Rendileandaja nõusolekul.
13. Käesolevast lepingust tuleneda võivaid vaidlusi ja erimeelsusi lahendavad Rendileandja ja Rentnik. Pooltevahelised vaidlused ja erimeelsused lahendab Rendileandja poolt valitud kohus või inkassofirma.
14. Peale Rendilepingu lõppemist ja haagise tagastamist Rendileandjale, tõendavad Rentnik ja Rendileandja Rendilepingu täitmist allkirjadega, et Rentnik on täielikult ja nõuetekohaselt tasunud Lepingu maksed ja Lepingu täitmise suhtes Rendileandja ja Rentnik vastastikuseid pretensioone ei oma.